கடைசியில நடுவரே களத்தில குதிச்சிட்டாரு…… அப்படி என்னதான் நடந்திருக்கும்?…

Written by vinni   // March 31, 2014   //

karate_fight_001.w245


Comments are closed.