மனிதாபிமானம் இன்னும் முற்றாக அழியவில்லை…… இம்மாதிரியான மனிதர்களால்!….

Written by vinni   // March 9, 2014   //

helping_man_001.w245


Comments are closed.