பாவம் மனுஷன் ஆபத்துல சிக்கியிருப்பாரோ?…. பாருங்க அப்புறம் புரியும்…..

Written by vinni   // February 1, 2014   //

ice_man_001.w245ஐஸ் கட்டியுடன், வெந்நீர் சேர்ந்து ஏற்படுத்திய மாற்றமே இதுவாகும்.


Comments are closed.