இந்த பறவைக்கு இருக்கும் இரக்கம் கூட பல மனிதர்களுக்கு இருப்பதில்லை ஏன்?….

Written by vinni   // January 20, 2014   //

bird_dog_001.w245


Comments are closed.