நீ எனக்கு வேணாம்…. முகத்தை பார்த்தாலே முகம் சுழிக்கும் மகள்!… அப்படி இந்த தாய் செய்த தவறு தான் என்ன?….

Written by vinni   // January 9, 2014   //

daughter_mother_001.w245


Comments are closed.