சுனாமியாக உருவெடுத்த பனிப்பாறைகள்…. தப்பிக்கும் மனிதர்களின் சுவாரஷ்யக் காட்சி!….

Written by vinni   // January 2, 2014   //

ice_tsunami_001.w245


Comments are closed.