ஒருவர் மட்டுமே பயணிக்கக்கூடிய ரோபோ காரை அறிமுகப்படுத்தியது ஜப்பான்!

Written by vinni   // November 21, 2013   //

robo


Comments are closed.