விமானத்தைச் சுற்றி வளைத்த பறவைகளின் கண்கொள்ளாக் காட்சி…..

Written by vinni   // October 18, 2013   //

plane_birds_001.w245விமானத்தைச் சுற்றி வளைத்த பறவைகளின் கண்கொள்ளாக் காட்சி…..


Comments are closed.