எதிரியிடமிருந்து ஆயுதத்தை பறிப்பது எப்படித் தெரியுமா?… இதைப் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கோங்க….

Written by vinni   // October 12, 2013   //

gun_man_001.w245எதிரியிடமிருந்து ஆயுதத்தை பறிப்பது எப்படித் தெரியுமா?… இதைப் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கோங்க….


Comments are closed.