பாவம் இந்த திருடங்களுக்கு கைக்கு எட்டினது வாய்க்கு எட்டலையே….

Written by vinni   // September 25, 2013   //

thefts_001.w245பாவம் இந்த திருடங்களுக்கு கைக்கு எட்டினது வாய்க்கு எட்டலையே….


Comments are closed.